ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL Core

ECDL Core (obecnie już nie wydawany)

Potwierdzał kompetencje w zakresie siedmiu modułów dostępnych w programie ECDL Core, obecnie już nie wydawany.

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Użytkowanie baz danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzały podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Certyfikat ECDL Core stanowił otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że uczestnik miał możliwość kontynuowania zdawania egzaminów w ciągu 3 lat od daty pierwszego egzaminu.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

  • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
  • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
  • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
  • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Sylabus ECDL Core

Potwierdzeniem kwalifikacji ECDL Core jest certyfikat, którego wzory pokazane są poniżej. Certyfikat ECDL Core jest ważny bezterminowo.

Od października 2013 r. Fundacja ECDL wprowadziła tzw. Nowy ECDL, charakteryzujący się większą elastycznością i lepszym dopasowaniem do potrzeb rynku pracy. Pojawiły się wtedy nowe certyfikaty profilowe – ECDL Profile i rekomendowane profile ECDL Base (czteromodułowy) i ECDL Standard (siedmiomodułowy); rozpoczęto wycofywanie „starych” certyfikatów, czyli ECDL Start i ECDL Core. Wycofywanie nie oznacza utraty ważności – certyfikaty te pozostają ważne bezterminowo, natomiast w niektórych krajach zezwolono na kontynuację wydawania starych certyfikatów w przypadkach wcześniejszego ich zakontraktowania w różnych projektach. W Polsce, ze względu na zaplanowane już wcześniej projekty unijne, dopuszczono  możliwość rozpoczynania starej ścieżki certyfikacyjnej ECDL Start/ECDL Core – jedynie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Niezależnie od tego wszyscy, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminów ECDL przed wejściem w życie Nowego ECDL (przed październikiem 2013 r.) mogą kontynuować uzyskiwanie certyfikatów ECDL Start/ECDL Core. Mogą też (do czego zachęcamy) realizować proces certyfikacji po nowemu: moduły B3, B4, S1, S2 zdane nie wcześniej niż na 3 lata przed ostatnim egzaminem, zostają zaliczone na poczet certyfikatów ECDL Base czy ECDL Standard; natomiast ci, którzy zdali moduły 1, 2 lub 7 ECDL Core/ECDL Start, muszą ponownie zdać egzaminy z tej tematyki, czyli moduły B1 i B2. W sposób naturalny nasuwa się pytanie czy nowy siedmiomodułowy ECDL Standard jest równoważny ECDL Core. Otóż nie. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat ECDL Standard to więcej niż ECDL Core – obejmuje kompetencje odpowiadające starym ośmiu modułom (a także dotychczasowym egzaminom specjalistycznym); aby umożliwić kandydatom starającym się o certyfikat ECDL Standard uzyskanie go w dotychczasowej cenie ECDL Core, Polskie Towarzystwo Informatyczne wprowadziło certyfikat ECDL PTI Standard o określonym składzie (pełen ECDL Standard pozwala – poza obowiązkowymi egzaminami składającymi się na ECDL Base – wybrać trzy dowolne egzaminy z ośmiu z grupy S), w którym oprócz zaktualizowanej zawartości starego ECDL Core doszedł jeszcze specjalistyczny S3 – IT Security.

WZÓR CERTYFIKATU

certyfikat