ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL Start (obecnie już nie wydawany)

ECDL Start  (obecnie już nie wydawany)

Potwierdzał kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core, obecnie już nie wydawany.

Kandydat sam wybierał interesujące go moduły i zdawał z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL Core. Na certyfikacie ECDL Start są wypisane nazwy modułów, z których kandydat zdał egzaminy.

Certyfikat ECDL Start stanowił otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że uczestnik miał możliwość kontynuowania zdawania egzaminów w ciągu 3 lat od daty pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyskiwał prawo do pełnego certyfikatu ECDL Core i po wniesieniu odpowiedniej opłaty mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

ECDL Start był adresowany do tych kandydatów, którzy z różnych powodów nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego. Pozwalał uczestnikom szkoleń skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem i otrzymanie rozpoznawalnego w 150 krajach świata certyfikatu.

Sylabus ECDL Start

Potwierdzeniem kwalifikacji ECDL Start jest certyfikat, którego wzory pokazane są poniżej. Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Od października 2013 r. Fundacja ECDL wprowadziła tzw. Nowy ECDL, charakteryzujący się większą elastycznością i lepszym dopasowaniem do potrzeb rynku pracy. Pojawiły się wtedy nowe certyfikaty profilowe – ECDL Profile i rekomendowane profile ECDL Base (czteromodułowy) i ECDL Standard (siedmiomodułowy); rozpoczęto wycofywanie „starych” certyfikatów, czyli ECDL Start i ECDL Core. Wycofywanie nie oznacza utraty ważności – certyfikaty te pozostają ważne bezterminowo, natomiast w niektórych krajach zezwolono na kontynuację wydawania starych certyfikatów w przypadkach wcześniejszego ich zakontraktowania w różnych projektach. W Polsce, ze względu na zaplanowane już wcześniej projekty unijne, dopuszczono możliwość rozpoczynania starej ścieżki certyfikacyjnej ECDL Start/ECDL Core – jedynie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Niezależnie od tego wszyscy, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminów ECDL przed wejściem w życie Nowego ECDL (przed październikiem 2013 r.) mogą kontynuować uzyskiwanie certyfikatów ECDL Start/ECDL Core. Mogą też (do czego zachęcamy) realizować proces certyfikacji po nowemu: moduły B3, B4, S1, S2 zdane nie wcześniej niż na 3 lata przed ostatnim egzaminem, zostają zaliczone na poczet certyfikatów ECDL Base czy ECDL Standard; natomiast ci, którzy zdali moduły 1, 2 lub 7 ECDL Core/ECDL Start, muszą ponownie zdać egzaminy z tej tematyki, czyli moduły B1 i B2. W sposób naturalny nasuwa się pytanie czy nowy czteromodułowy certyfikat ECDL Base jest równoważny ECDL Start. Otóż nie. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat ECDL Base obejmuje wiedzę i umiejętności znacznie szersze – pięciu „starych” modułów (1,2,3,4,7) – zaś ECDL Start obejmował tylko cztery. Poza tym kompetencje walidowane certyfikatem ECDL Base są o wiele bardziej aktualne niż to było w przypadku ECDL Start.

WZÓR CERTYFIKATU

certyfikat