ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

EPP GIS

EPP GIS (ang. Endorsed Product Program Geographical Information System) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie wykorzystać określoną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

EPP GIS został stworzony przez Associazione Italiana per l’Informatica et il Calcolo Automatico (AICA). Jest certyfikatem, do otrzymania którego niezbędne jest pozytywne zaliczenie egzaminów z trzech modułów tematycznych a zakres wymaganej wiedzy i umiejętności do uzyskania Certyfikatu EPP GIS zawiera Sylabus.
Rozpowszechnianiem idei EPP GIS w Europie i na świecie oraz zapewnieniem porównywalnego i wysokiego poziomu egzaminów zajmuje się autor koncepcji – AICA – a także Fundacja ICDL (ang. International Computer Driving Licence Foundation Ltd.) z siedzibą w Dublinie (Irlandia). W Polsce Certyfikat EPP GIS jest wydawany wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), co stanowi o wysokiej randze dokumentu.

Certyfikat przyznawany jest na całym świecie zawsze i wszędzie na tych samych zasadach. Oznacza to, że do otrzymania go w Polsce lub innych krajach niezbędna jest dokładnie ta sama wiedza i konieczne zdanie tych samych egzaminów (w praktyce Sylabus i testy egzaminacyjne zatwierdzone przez Fundację ICDL tłumaczone są na różne języki). Zatem Certyfikat EPP GIS otrzymany w Polsce jest powszechnie respektowany w Europie oraz innych krajach świata.

EPP GIS jest propagowany przez Fundację ICDL, niezależną od producentów sprzętu i oprogramowania, zatem z założenia przy zdawaniu egzaminów z kolejnych modułów nie jest zalecane (ani tym bardziej wymagane) konkretne oprogramowanie.

Zakres tematyczny modułów EPP GIS

EPP GIS obejmuje wiedzę i umiejętności zebrane w trzech modułach tematycznych:

Moduł 1. Podstawy kartografii z elementami geodezji — obejmuje niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw kartografii z elementami
geodezji, wymaganą do uzyskania certyfikatu EPP GIS. Podstawy te obejmują między innymi podstawowe pojęcia, znajomość najpopularniejszych systemów odniesienia, układów współrzędnych i definicji współrzędnych oraz inne.

Moduł 2. Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS) – zakres wiedzy obejmuje pojęcie modeli danych służących reprezentacji obiektów świata rzeczywistego w GIS, pojęcie topologii i analiz przestrzennych oraz znajomość najważniejszych formatów plików, które stosuje się do zapisu danych wektorowych i danych rastrowych.

Moduł 3. Oprogramowanie (aplikacje) GIS — obejmuje sprawdzenie umiejętności kandydata w zakresie zastosowania oprogramowania GIS (Desktop GIS). Sprawdzian umiejętności odbywa się w formie egzaminu praktycznego.
Do kogo skierowany jest EPP GIS?

Dla pracodawcy: jest obiektywnym źródłem informacji na temat rzeczywistych umiejętności pracy z Systemami Informacji Geograficznej. Posiadanie Certyfikatu EPP GIS może być celem wyznaczonym pracownikom dla udokumentowania lub podniesienia kwalifikacji w tym zakresie.

Dla pracownika: jest poświadczeniem określonego i uznawanego w Europie i poza nią poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Może być przepustką do awansu.

Dla poszukujących pracy: jest dokumentem mogącym pomóc w znalezieniu pracy, szczególnie w obszarach powszechnego korzystania z informacji przestrzennej i GIS oraz budowy społeczeństwa opartego na informacji.

Dla ucznia i studenta: jest dobrym wyznacznikiem, ile warto wiedzieć i umieć w zakresie Systemów Informacji Geograficznej, żeby w przyszłości poradzić sobie na rynku pracy związanej z informacją przestrzenną i GIS.

schemat MODUŁÓW

Moduły EPP

 
 
 
 
 

WZÓR CERTYFIKATU

certyfikat