ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dla nauczyciela

 

Opisane poniżej certyfikaty składają się na Programem EPP e-Nauczyciel.
e-NauczycielEndJest on prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Program oparty jest na „Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej”. Do programu może przystąpić każdy czynny zawodowo nauczyciel.

System certyfikowania jest oparty na założeniu, że miejscem weryfikacji umiejętności nauczyciela jest klasa z uczniami, a więc jego główne miejsce pracy. Spełnienie tego założenia ma doprowadzić do zmiany w pracy z uczniami w klasie i poza nią.

Certyfikaty opatrzone są znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o ich wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

Certyfikat EPP e-Nauczyciel

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:

 

EPP e-Nauczyciel TEST

Elementem Certyfikatu EPP e-Nauczyciel jest Certyfikat EPP e-Nauczyciel TEST. Można go uzyskać w dowolnym momencie starania się o Certyfikat EPP e-Nauczyciel. Nauczyciel rozwiązuje w obecności egzaminatora w czasie 60 minut test, który obejmuje trzy obszary wymagań:

 1. Prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 2. Nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.
 3. Korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.

 

Część Praktyczna EPP e-Nauczyciel

W ramach części praktycznej nauczyciel powinien pokazać jak wykorzystuje TIK w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Do wyboru zaprezentowania swojego dorobku ma dwie alternatywne ścieżki:

 

e-Teczka

 1. Przedstawia co najmniej trzy scenariusze lekcji (każda po 45 min) wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną z uzasadnieniem, w jaki sposób zastosowanie tej technologii przyczynia się do podniesienia poziomu realizacji zajęć oraz zwiększenia osiągnięć uczniów.
 2. Przeprowadza lekcje w oparciu o te scenariusze i dokumentuje przebieg lekcji w sposób umożliwiający weryfikację celowości zastosowania technologii, aktywności nauczyciela i działania uczniów. Dokumentacja przebiegu lekcji zawiera materiały elektroniczne wykorzystane podczas zajęć, arkusz hospitacji dyrektora szkoły oraz drugiego nauczyciela, oraz  ankiety uczniów i ankietę dyrektora szkoły. Dołączona winna być refleksja nauczyciela do przeprowadzonych lekcji.
 3. Bierze udział w co najmniej jednej formie doskonalenia metod posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej – potwierdza to odpowiednim zaświadczeniem, dyplomem lub innym dokumentem.

 

Prezentacja on-line

Przygotowana przez nauczyciela prezentacja on-line dokumentuje jego umiejętności stosowania technologii w pracy z uczniami oraz we własnym rozwoju zawodowym. Powinna ona zawierać między innymi:
<ol”>

 

Umowa pomiędzy PTI a Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) pozwala nauczycielom biorącym udział w programach przygotowanych przez CEO na potwierdzenie części praktycznej stosownym zaświadczeniem ukończenia programu.

 

 1. Dla nauczycieli biorących udział w programie  CEO „Szkoła z Klasą 2.0”  (małe logo szkoły z klasą)

Uzyskanie przez nauczycieli na koniec każdej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 Dyplomu świadczącego o wykonaniu i opisaniu przez nich wszystkich zadań przewidzianych w programie. Dyplom stanowi dokumentację dla poświadczenia części praktycznej programu e-Nauczyciel  po uiszczeniu przez nich opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 zł (plus VAT). W celu uzyskania Certyfikatu e-Nauczyciel, nauczyciele ci muszą jedynie zaliczyć w jednym z Centrów Egzaminacyjnych ECDL EPP e-Nauczyciel TEST, po wniesieniu standardowej opłaty 99 zł brutto.

Dodatkowo, 50 najlepszych w danej edycji uczestników programu Szkoła z klasą 2.0, będzie miało możliwość przystąpienia do egzaminu e-Nauczyciel TEST za 1 zł (plus VAT).

 

 1. Dla nauczycieli biorących udział w rządowym programie „Cyfrowa szkoła”

Pilotażowy program „Cyfrowa szkoła” został  przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 40/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku. Zdefiniowano w nim cztery obszary działań – jeden z nich to „e-nauczyciel”. Dotyczy on „rozwijania umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania z wykorzystaniem TIK, a ponadto komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK”. Program zakłada, że nauczyciele:

 1. uczestniczą w co najmniej 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy;
 2. organizują w szkole w ramach tej współpracy co najmniej dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;
 3. udostępniają w  międzyszkolnych sieciach współpracy scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu, przykłady dobrych praktyk itp.

Nauczyciele, którzy ukończyli w CEO program: „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” na podstawie zaświadczenia ukończenia szkolenia będą mogli zaliczyć część praktyczna po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 zł (plus VAT) oraz przystąpić do części testowej za opłatą 1 zł (plus VAT).