ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Dla urzędnika

 

Certyfikat e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.
Certyfikat – stworzony przez wybitnych polskich specjalistów – opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.
End
Praca w administracji wiąże się z coraz szerszym wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Jednak ich praktyczne zastosowanie różni się zasadniczo od handlu elektronicznego (e-commerce), czybankowości elektronicznej (e-banking). Dotyczy to w szczególności takich kwestii takich jak:

Urząd administracji publicznej funkcjonując w otwartym środowisku musi zwracać szczególna uwagę na następujące kwestie:

Żaden z istniejących certyfikatów ECDL nie pokrywał do tej pory opisanego zakresu niezbędnej wiedzy / umiejętności  pracowników administracji

Niezbędne zatem okazało się opracowanie jakościowo nowego zestawu testów, oceniającego poziom podstawowych  umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej w opisanym otoczeniu jej funkcjonowania – e-Urzędnik (e-Clerk).

Certyfikat e-Urzędnik to nowy certyfikat, który jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Zakłada się, że przystępując do egzaminu e-Urzędnik, kandydat będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych co najmniej w zakresie zgodnym z sylabusem certyfikatu e-Citizen.

Praca w dzisiejszym urzędzie wiąże się nieodłącznie z posiadaniem określonej wiedzy z zakresu użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem w zakresie wymaganym do pracy z wykorzystaniem komputera. Kandydat znając sprzęt i oprogramowanie będzie zdolny do wykorzystania komputera w codziennej pracy w urzędzie, w szczególności do przetwarzania plików oraz folderów, a także będzie umiał pracować z graficznym interfejsem użytkownika (ikonami i oknami na ekranie komputerowym).

Kandydat przystępując do testu e-Urzędnik powinien sprawnie tworzyć proste dokumenty i arkusze kalkulacyjne, przeglądać strony internetowe, a także posługiwać się pocztą elektroniczną.

e-Urzędnik został opracowany przez grono wybitnych ekspertów PTI, specjalistów w dziedzinie certyfikacji umiejętności komputerowych oraz znawców problematyki zastosowania Internetu w administracji publicznej pod kierunkiem p. Dariusza Boguckiego. Certyfikat został zatwierdzony przez Fundację ECDL w Dublinie i opatrzony znakiem Endorsed by ECDL Foundation.

Projekt certyfikatu powstał w konsultacji z urzędnikami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Czas trwania egzaminu e-Urzędnik: 45 minut

Rekomendowany, minimalny czas trwania szkolenia, przygotowującego do certyfikacji w ramach modułu e-Urzędnik – 16 godzin.

Certyfikat e-Urzędnik wskazuje na specjalistyczne kompetencje posiadacza w zakresie stosowania ICT w administracji. Filozofia ECDL Profile umożliwia zaś dostosowanie certyfikatu do rzeczywistych kompetencji w wyspecjalizowanych kierunkach. I tak certyfikat e-Urzędnik wzmocniony potwierdzeniem kompetencji w zakresie korzystania z technik komputerowych i programów biurowych na poziomie ECDL BASE, jako jeden certyfikat ECDL Profile stanowi dowód na sprawne posługiwanie się narzędziami informatycznymi przez pracownika administracji państwowej czy samorządowej. Zastąpienie w takim certyfikacie ECDL Profile poziomu ECDL BASE poziomem ECDL STANDARD dowodzi z kolei poszerzenia kwalifikacji posiadacza, a dodanie egzaminów z niektórych programów biurowych na poziomie zaawansowanym, pozwala na wskazanie jego specjalizacji.

Na podstawie zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy posiadacze certyfikatu ECDL BASE – lub innych certyfikatów ECDL, zawierających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą (bez zdawania dodatkowych egzaminów) wystąpić do PTI o wydanie certyfikatu CUK-pp (Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy), włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.i Wpisanego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, nadzorowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

I tak na przykład na certyfikat ECDL Profile sekretarki burmistrza mogą składać się następujące egzaminy:

Zaś na certyfikat ECDL Profile księgowego Urzędu Gminy mogą składać się: