ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

ECDL IT Security 2.0 oraz 2.0 Extended

 

Informujemy, że pojawiła się możliwość zdawania egzaminów z produktu ECDL IT Security (S3) v2.0. Są to dwa warianty egzaminów S3 w oparciu o nową wersję sylabusa v2.0 – wariant standardowy S3 v2.0 oraz S3 v2.0 Extended (wariant rozszerzony).

Nowa wersja sylabusa ECDL IT Security rozszerza zagadnienia bezpieczeństwa TIK na obszar urządzeń mobilnych zaś rozszerzenie  udostępnia nowe pole eksploracji dla testowania zasad bezpieczeństwa, w postaci zagadnień styku TIK i ochrony środowiska. Taka projekcja tematu ochrony środowiska pozwala zapewnić pełne pokrycie modułem  ECDL IT Security obszaru „Bezpieczeństwo” na poziomach zaawansowania A i B w ramie kompetencji DIGCOMP, zgodnie ze standardem wymagań dla projektów unijnych, współfinansowanych ze środków EFS. Testy uwzględniające tak ujętą ochronę środowiska dostępne są w ścieżce certyfikacji ECDL IT Security 2.0 Extended.

Obok standardowego ECDL IT Security 2.0 – bez pytań z ochrony środowiska – w dalszym ciągu (do odwołania) będzie funkcjonować dotychczasowa ścieżka ECDL IT Security 1.0, do czasu zakończenia projektów, w których tę wersję przewidziano. W wersji 2.0 egzaminy testowe (podstawowe i rozszerzone) trwają nadal 45 minut ale mają po 36 pytań jednokrotnego wyboru (1 z 4). Zmianie uległa formuła zadania praktycznego, które należy wykonać na pobranych poprzez aplikację egzaminacyjną plikach i wskazać uzyskaną z nich cechę, w podanych możliwych odpowiedziach. W wersji 2.0 zrzuty ekranowe nie są już animowane ale naniesione są na nie etykiety a, b, c, d, przypisujące jednoznacznie obszary do podanych odpowiedzi.

Ceny egzaminów dla wszystkich trzech produktów są takie same, jak obowiązywały dotychczas dla wersji 1.0.

Na stronach internetowych ecdl.pl sylabus modułu ECDL IT Security dostępny jest już tylko w wersji 2.0, w wariancie zarówno podstawowym jak i rozszerzonym (elementy oznaczone gwiazdką).