ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Standard wymagań kompetencji cyfrowych – nowe wytyczne MR

 

W nowych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznegow obszarze edukacji na lata 2014-2020”, obowiązujących od 6 września 2016 roku, wydanych przez Ministra Rozwoju, określono warunki i procedury realizacji projektów w obszarze edukacji w ramach PO WER i RPO współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014 – 2020. Wytyczne służą zapewnieniu niezbędnej koordynacji działań podejmowanych w całym kraju z wykorzystaniem środków EFS w celu tematycznym 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Poprzednie Wytyczne obowiązywały od 2 czerwca 2015 roku do 5 września 2016 roku. Wytyczne są skierowane do IZ PO WER oraz IZ RPO na lata 2014 – 2020.

Celem interwencji EFS jest między innymi zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, w tym uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji tych osób w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK).

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Więcej informacji na stronie http://ecdl.pl/projekty-unijne/perspektywa-2014-2020/


Słowniczek:

MR – Ministerstwo Rozwoju

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

IZ PO WER – Instytucja Zarządzająca PO WER

RPO – Regionalny Program Operacyjny

IZ RPO – Instytucja Zarządzająca RPO

TIK (ang. ICT) – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne