logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Lista certyfikatów

ikonka

ECDL BASE

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery pokazane na schemacie niżej egzaminy. czytaj dalej

ikonka

ECDL Profile

Program certyfikacji ECDL rozwija się od wielu lat (początki sięgają roku 1992). Zdecydowanie największą elastyczność program uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile. czytaj dalej

ikonka

ECDL Profile DIGCOMP

Program certyfikacji ECDL rozwija się od wielu lat (początki sięgają roku 1992). Zdecydowanie największą elastyczność program uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile. czytaj dalej

ikonka

ECDL STANDARD

Certyfikat ECDL Standard zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. czytaj dalej

ikonka

ECDL PTI STANDARD

Certyfikat ECDL PTI Standard zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. czytaj dalej

ikonka

ECDL ADVANCED

Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

czytaj dalej

 
ikonka

e-Urzędnik

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej. czytaj dalej

ikonka

ECDL EXPERT

Certyfikat ECDL EXPERT  zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane, szerokie kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. czytaj dalej

ikonka

e-Nauczyciel

e-Nauczyciel jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli czytaj dalej

ikonka

e-Citizen

Komputery oraz Internet są obecnie częścią naszego codziennego życia i wszyscy odczuwamy potrzebę używania ich do rozwiązywania prostych codziennych zadań. czytaj dalej

ikonka

EPP GIS (ang. Endorsed Product Program Geographical Information System) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie wykorzystać określoną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.
czytaj dalej

ikonka

ECDL Start  (obecnie już nie wydawany)

Potwierdzał kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core, obecnie już nie wydawany. czytaj dalej

 
ikonka

ECDL Core (obecnie już nie wydawany)

Potwierdzał kompetencje w zakresie siedmiu modułów dostępnych w programie ECDL Core, obecnie już nie wydawany.
czytaj dalej

ikonka

CUK-pp

W sierpniu 2018 r. decyzją Ministra Cyfryzacji, działającego na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) włączono kwalifikację  rynkową Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp). Przypisano ją do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Niedługo potem kwalifikację wpisano do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/. Decyzją administracyjną Ministra Cyfryzacji z grudnia 2018 r., Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) uzyskało uprawnienia Instytucji Certyfikującej dla tej kwalifikacji.

Włączenie do ZSK kwalifikacji CUK-pp jest istotnym krokiem w stronę wyjścia certyfikacji umiejętności komputerowych poza szkoleniowe projekty unijne i włączenia jej w relacje pracodawcy z pracownikami. Rejestr daje przedsiębiorcom możliwość przeglądu kwalifikacji rynkowych i wybrania tych, których potrzebują dla swoich pracowników czy kandydatów do pracy. Z drugiej strony pokazuje możliwości kształcenia, zdobywania kwalifikacji i certyfikacji osobom, wchodzącym na rynek pracy lub poszukującym nowych wyzwań. Do końca 2018 roku do ZRK wpisano 41 kwalifikacji rynkowych.

Kwalifikację CUK-pp opisują 4 zestawy efektów uczenia się:

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się za pomocą egzaminów realizowanych na komputerze. Aby uzyskać kwalifikację, trzeba zdać 4 egzaminy. Egzamin jest odrębny dla każdego z 4 zestawów, składa się z zadań (poleceń) praktycznych oraz z pytań testowych; łącznie 32 pytania i zadania dla każdego egzaminu. Dla każdego z modułów B1 i B2 liczba zadań i pytań jest taka sama i wynosi po 16. Dla modułów B3 i B4 – są to tylko i wyłącznie zadania praktyczne, realizowane na komputerze; nie ma pytań testowych. Dla każdego egzaminu istnieje 8 różnych zbiorów pytań i zadań. Norma zaliczenia dla każdego egzaminu wynosi 75% możliwych do uzyskania punktów. Na wykonanie zadań składających się na każdy moduł egzaminacyjny (zestaw efektów uczenia się) Kandydat ma 45 minut. Przewidziano ułatwienia dla osób niepełnosprawnych (możliwość przedłużenia przez egzaminatora czasu trwania egzaminu) oraz możliwość zdawania egzaminów w specjalnych tyflolaboratoriach, przystosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących.  Pytania i zadania dobrane są w taki sposób, by rozkład pytań i zadań był równomierny w stosunku do poszczególnych umiejętności z każdego z zestawów efektów uczenia się. Egzaminy prowadzone są zgodnie z procedurami PTI jedynie w akredytowanych laboratoriach i jedynie przez certyfikowanych egzaminatorów.

Kwalifikacja CUK-pp jest uogólnieniem międzynarodowej kwalifikacji ECDL BASE, nadawanej przez PTI (jako krajowego operatora ECDL – Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Żeby uzyskać CUK-pp w PTI, wystarczy więc zdać 4 egzaminy składające się na ECDL BASE.  Co więcej,  Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy jest wydawany przez PTI wszystkim osobom, które spełniły wymogi certyfikacji ECDL BASE w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na świecie. Certyfikacja ECDL BASE istnieje w Polsce od 1 października 2013 r. i komplet 4 egzaminów (ECDL B1, B2, B3, B4) zdanych po tej dacie uprawnia do otrzymania certyfikatu CUK-pp. Każdy, kto kiedyś zdał wszystkie 4 egzaminy może – po zalogowaniu się do systemu eecdl.pl na swoje konto Kandydata i opłaceniu 35 PLN – zamówić ten certyfikat.

Podsumowując –  na podstawie zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy dotychczasowi posiadacze certyfikatu ECDL BASE – lub innych certyfikatów ECDL, zawierających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą wystąpić do PTI o wydanie certyfikatu CUK-pp. Te inne certyfikaty to np.

  • ECDL STANDARD,
  • ECDL PTI STANDARD,
  • ECDL PROFILE DIGCOMP 6,
  • ECDL PROFILE DIGCOMP 8,
  • ECDL PROFILE DIGCOMP 14,
  • ECDL PROFILE DIGCOMP 16.

To ciekawa możliwość dla tych, którzy w przeszłości uzyskali certyfikaty ECDL, potwierdzające ich kompetencje komputerowe – na uzyskanie certyfikatu CUK-pp, włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.  Praktyka polegająca na tym, że CUK-pp wydawany jest jednocześnie z certyfikatem ECDL BASE, jest też wielkim ułatwieniem dla beneficjentów środków unijnych na szkolenia komputerowe, mogących wykorzystać dobrze poznane już i stosowane w wielu projektach programy szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL, które teraz będą mogły zakończyć się także certyfikacją CUK-pp.  Warto tu przypomnieć, że sylabusy modułów B1, B2, B3, B4 (jak zresztą wszystkie sylabusy ECDL) napisane są w języku efektów uczenia się, tak jak i nieco mniej szczegółowy sylabus (czyli właśnie zbiór efektów uczenia się)  CUK-PP w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Według przygotowanego przez Komisję Europejską Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) z roku 2018, zaledwie 46% Polaków posiada podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe; tak więc 54% nie ma ich wcale albo prawie wcale. Tymczasem, według opublikowanego w grudniu 2016 roku przez Schoolnet i DIGITALEUROPE The e-skills Manifesto, ok. 90% stanowisk pracy wymaga co najmniej podstawowych umiejętności cyfrowych, luka kompetencyjna jest więc bardzo duża!

 

czytaj dalej