ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Zostań Centrum Egzaminacyjnym

Zostań Centrum Egzaminacyjnym (Zasady akredytacji CE)

Centrum Egzaminacyjne (CE) jest podstawowym partnerem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (jako krajowego operatora ECDL w Polsce) w procesie certyfikacji ECDL. CE współpracując z koordynatorem regionalnym, który jest przedstawicielem PTI w regionie, prowadzi promocję idei ECDL, organizuje proces egzaminowania i rozlicza finansowo egzaminy z Polskim Biurem ECDL. CE nadzoruje i odpowiada za jakość procedur egzaminacyjnych i infrastrukturę potrzebną do egzaminowania, znajdującą się we współpracujących z nim laboratoriach. Każde CE musi współpracować minimum z jednym laboratorium i minimum dwoma licencjonowanymi egzaminatorami ECDL. Dodatkowo w CE musi być wyznaczona osoba do kontaktów w sprawach ECDL oraz osoba, która będzie się zajmowała rozliczeniami z PTI. Obie funkcje mogą być łączone lub wykonywane przez współpracujących z CE egzaminatorów ECDL. Za przeprowadzone egzaminy ECDL CE otrzymuje określone w Umowie Centrum wynagrodzenie, premię-bonus za pierwsze egzaminy danego kandydata i premię marketingową.

Informujemy, że akredytacja Centrum Egzaminacyjnego ECDL znalazła się na liście certyfikatów/akredytacji (poz. 10), potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych PARP (lista certyfikatów/akredytacji).

Zapraszamy do zapoznania się z obecnie obowiązującą procedurą akredytacji Centrów Egzaminacyjnych ECDL.

Proces akredytacji Partnera do roli Centrum Egzaminacyjnego ECDL przebiega kilkuetapowo. Przed przystąpieniem do procedury wskazany jest kontakt zainteresowanej instytucji z Koordynatorem Regionalnym ECDL (Lista Koordynatorów).

Pierwszym krokiem w procesie jest zgłoszenie do systemu, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Po prawidłowym wypełnieniu formularza system przesyła nadawcy hasło do systemu, umożliwiające zalogowanie się i przesyłanie niezbędnych dokumentów. Następnie jednostka zgłaszająca przesyła przygotowany przez siebie tzw. Raport Samooceny (RS), który prezentuje jej zasoby, potencjał i tradycję, a także przedstawia model działalności i procedury zapewnienia jakości obowiązujące w firmie (przykładowy spis treści Raportu Samooceny). Warto zapoznać się z Przewodnikiem dla wypełniającego RS. W kolejnej fazie RS jest oceniany przez desygnowanych do procesu akredytacji członków Komisji Jakości (KJ), pod kątem wymogów Fundacji ECDL w zakresie certyfikowanych ośrodków egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wpływających na zapewnienie jakości procesu egzaminowania i wysokiego poziomu realizacji misji ECDL.

Elementy, opisane w Raporcie Samooceny, które brane są pod uwagę przez Komisję Jakości to:

KJ musi ponadto sprawdzić czy aplikujący:

Na tym etapie możliwe są kontakty audytorów KJ z jednostką w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości oraz przygotowania ewentualnych niezbędnych uzupełnień. Następnym krokiem jest wizyta referencyjna w siedzibie Partnera. Do wizyty uzgodnionej z Partnerem wyznaczony zostaje zespół, który następnie przedstawia wnioski z procesu akredytacji na forum Komisji Jakości. KJ, na podstawie wniosków zespołu wizytującego może udzielić lub odmówić przyznania akredytacji. W przypadku pozytywnej decyzji KJ będzie możliwe podpisanie przez Partnera umowy z Polskim Biurem ECDL. W przypadku negatywnej decyzji KJ, jednostka ma prawo ubiegać się ponownie o autoryzację rozpoczynając procedurę od początku, generując nowe zgłoszenie w systemie i przygotowując nowy dokument RS. Odrzucenie wniosku nie powoduje zwrotu opłat poniesionych w procesie akredytacji.

Centrum Egzaminacyjne może ubiegać się o akredytację w zakresie przeprowadzania egzaminów ze wszystkich lub niektórych produktów (certyfikatów) ECDL. Do każdego z produktów, o certyfikację którego ubiega się CE, niezbędne jest nawiązanie współpracy z dwoma uprawnionymi egzaminatorami ECDL. Podstawowy zestaw produktów dla Centrum Egzaminacyjnego to egzaminy B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3, S9, e-citizen, do których ma uprawnienia każdy egzaminator ECDL. Do wszystkich pozostałych produktów egzaminatorzy uprawnienia zdobywają osobno. Do certyfikacji w zakresie S7, ADVANCED, EPP e-Urzędnik nie ma dodatkowych wymagań technicznych, wystarczające są wymagania podstawowe. Do certyfikacji w zakresie niektórych produktów, w tym EPP e-Nauczyciel, S4, S5, S6, S8, TYFLO BASE, EPP GIS potrzebne są także bardziej specyficzne zasoby (informacje poniżej w opisie wymagań dla laboratoriów), zaś w przypadku trzech ostatnich produktów konieczny jest także kontakt z Koordynatorami Produktu ECDL CAD (S8), TYFLO BASE lub EPP GIS i zamieszczenie ich opinii w przygotowywanym dokumencie RS. Specyficzne zasoby software’owe sprawdzane są na poziomie laboratoriów a Centrum Egzaminacyjne otrzymuje sumę logiczną uprawnień laboratoriów, z którymi współpracuje.

Centra Egzaminacyjne starające się o uprawnienia do certyfikacji EPP e-Nauczyciel, muszą oprócz posiadania 2 egzaminatorów EPP e-Nauczyciel (wymagane jest oświadczenia o współpracy z CE) posiadać platformę do przechowywania plików podlegających ocenie przez egzaminatorów EPP e-Nauczyciel. CE są zobowiązane do przechowywania tych plików przez 3 lata z zachowaniem praw autorskich, bez możliwości ich wykorzystywania przez Centrum Egzaminacyjne czy osoby trzecie.

Wymagania dotyczące platformy, na której przechowywane będą pliki certyfikacji e-Nauczyciel:

W Raporcie Samooceny niezbędne jest zawarcie jeszcze szeregu innych elementów formalnych, m.in odpowiednie oświadczenia o współpracy i inne. Wymagania dotyczące zostania partnerem PTI w zakresie Centrum Egzaminacyjnym ECDL można omówić z Koordynatorem Regionalnym ECDL oraz z pracownikiem Komisji Jakości.

Możliwe jest także utworzenie w szkole lub na uczelni Edukacyjnego Centrum Egzaminacyjnego ECDL, które współpracuje jedynie z Edukacyjnymi Laboratoriami ECDL. Edukacyjne Centrum Egzaminacyjne ECDL jest zwolnione z opłaty za akredytację i reakredytację.

Nowe zgłoszenia prosimy przesyłać z wykorzystaniem systemu informatycznego eecdl.
Za każdorazowe przeprowadzenie procedury akredytacji, PTI pobiera od CE opłatę zgodną z aktualnym cennikiem:

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Lp. Pozycja Cena netto Cena brutto
1. Centrum Egzaminacyjne ECDL (pierwsza opłata roczna) – akredytacja 1 600 zł 1 968 zł
2. Centrum Egzaminacyjne ECDL (kolejna opłata roczna) – reakredytacja* 1 000 zł 1 230 zł
3. Edukacyjne Centrum Egzaminacyjne ECDL 0 zł 0 zł

 

Pełen cennik Centrum Egzaminacyjnego i Laboratorium Egzaminacyjnego ECDL.

*Centrum Egzaminacyjne podlega reakredytacji (czyli że ma prawo do opłaty określonej w pkt. 2 i 4), jeżeli na rachunek PTI wpłynie opłata za reakredytację PRZED wygaśnięciem poprzedniej akredytacji. Proces reakredytacji powinien więc rozpocząć się wysłaniem Raportu Samooceny na 6 tygodni przed wygaśnięciem poprzedniej akredytacji. Wpłynięcie do PTI opłaty PO wygaśnięciu poprzedniej akredytacji skutkuje:

a. zamianą procesu reakredytacji w proces akredytacji,

b. wystawieniem przez PTI faktury korygującej do pełnej opłaty akredytacyjnej, określonej w pkt. 1,

c. zablokowaniem konta Centrum Egzaminacyjnego i Laboratoriów w Systemie Egzaminacyjnym eECDL do momentu uzyskania akredytacji.

*Jeśli przed wygaśnięciem akredytacji nie wpłyną środki za reakredytację niektórych Laboratoriów ECDL, współpracujących z danym Centrum, proces reakredytacji jest kontynuowany tylko dla Centrum Egzaminacyjnego i tych Laboratoriów ECDL, za które opłaty wpłynęły do PTI przed wygaśnięciem akredytacji, natomiast pozostałe Laboratoria mogą ubiegać się o pełnopłatną akredytację z dowolnym Centrum Egzaminacyjnym.

*Jeśli przed wygaśnięciem akredytacji nie wpłyną środki za reakredytację Centrum Egzaminacyjnego ale wpłyną środki za reakredytację niektórych współpracujących z nim Laboratoriów, proces reakredytacji Centrum zmienia się w proces akredytacji, natomiast Laboratoria, za których reakredytację opłaty wpłynęły do PTI, mogą uczestniczyć w procesie akredytacji tego Centrum lub innego Centrum Egzaminacyjnego bez podwyższenia opłaty.

Akredytacja przyznawana jest na okres jednego roku.

Standardowo do akredytacji czy reakredytacji zgłaszane jest CE wraz ze współpracującymi laboratoriami (Lab ECDL) i wtedy wszystkim (zarówno CE jak i Lab) akredytacja rozpoczyna się od tego samego dnia. W dowolnym momencie inne laboratorium może uzyskać akredytację Lab ECDL jako współpracujące z akredytowanym już wcześniej CE i akredytacja rozpoczyna się z momentem zakończenia procedury akredytacyjnej i jest standardowo wydawana na okres jednego roku.

Może się zdarzyć, że akredytacja Lab ECDL jeszcze trwa a akredytacja CE, z którym to laboratorium współpracowało, już się zakończyła; wtedy ECDL Lab może nadal działać do końca swojej akredytacji, podejmując współpracę z innym CE, które ma aktualną akredytację. Możliwe jest wtedy wyrównanie dat akredytacji przy reakredytacji CE –  wtedy Lab ECDL uzyskuje akredytację zgodną z akredytacją swojego CE a opłata za akredytację Lab (traktowaną jako reakredytację) jest naliczana proporcjonalnie za każdy rozpoczęty miesiąc okresu akredytacji.

WAŻNE! CE i LAB dokonuje opłaty za akredytację lub reakredytację na podstawie wystawionej faktury przez PTI.

Konsultacje w sprawie wypełniania zgłoszeń akredytacyjnych prowadzą Koordynatorzy Regionalni i Biuro Komisji Jakości. Pozostałe konsultacje dotyczące zasad i warunków prowadzenia współpracy z partnerami prowadzą pracownicy Polskiego Biura ECDL.
Kontakt:
– PB ECDL: +48 22 887 31 46, +48 22 636 18 47, fax +48 22 636 89 87,
– Biuro KJ: +48 22 838 47 05

Konsultacje w sprawie przygotowywania zgłoszeń akredytacyjnych oraz zasad i warunków prowadzenia współpracy z partnerami prowadzą akredytowane centra egzaminacyjne, Koordynatorzy Regionalni, Polskie Biuro ECDL i Komisja Jakości.

Blokada Centrów Egzaminacynych i Laboratoriów w systemie egzaminacyjnym www.eECDL.pl

Polskie Biuro ECDL wraz z Komisją ds. Jakości  informuje, że w systemie eECDL będą automatycznie blokowane wszystkie Centra Egzaminacyjne oraz Laboratoria ECDL, którym zakończyła się ważność akredytacji i które nie przystąpiły do jej odnowienia. Dotyczy to CE i LAB, które nie zgłosiły się w systemie Komisji Jakości do przedłużenia akredytacji wraz z Raportem Samooceny, na podstawie którego jest wystawiana faktura VAT (z wyjątkiem LAB EDU, które składają tylko Raport Samooceny). Tym samym w takich Laboratoriach ECDL nie będzie można przeprowadzać egzaminów, a Centra Egzaminacyjne nie będą mogły tych egzaminów rozliczyć. Odblokowanie CE i LAB nastąpi w chwili uzyskania akredytacji na kolejny rok.

Blokada będzie automatyczna w przypadku upływu ważności akredytacji.

Kontakt do pracownika KJ: +48 22 838 47 05