ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Jak zostać egzaminatorem

Szkolenia egzaminatorów ECDL

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Informatyczne od 1997 prowadzi akcję rozpowszechnienia w Polsce europejskiego standardu podstawowych umiejętności obsługi komputerów znanego pod nazwą „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. Jest to polska edycja międzynarodowego certyfikatu: ECDL – „European Computer Driving Licence” upowszechnianego przez CEPISCouncil of European Professional Informatics Societies (Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) w krajach członkowskich i stowarzyszonych z Unią Europejską za pośrednictwem narodowych towarzystw informatycznych.

Certyfikat ECDL – „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” – powstał z myślą o tych, którzy chcą lub muszą wiedzieć jak korzystać z komputera w pracy zawodowej i w życiu codziennym.

W Polsce, od samego początku, realizacja wymienionej wyżej akcji cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży. Uczestniczyli w niej jednak głównie mieszkańcy dużych ośrodków miejskich, ponieważ tam przede wszystkim działa grupa specjalnie przeszkolonych członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego, która stanowiła kadrę egzaminatorów programu ECDL.

W tej sytuacji, w celu stworzenia lepszych możliwości zdobycia certyfikatu ECDL dla wszystkich obywateli naszego kraju (bez względu na miejsce zamieszkania), Polskie Towarzystwo Informatyczne postanowiło rozszerzyć grupę osób, które mogą zdobywać uprawnienia egzaminatorów ECDL. I tak egzaminatorem ECDL może zostać osoba posiadająca konto Kandydata w systemie eecdl.pl, po wyrażeniu pisemnej zgody:

1. członek PTI,

albo

2. nauczyciel informatyki, legitymujący się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki,

albo

3. wykładowca IT wyższych uczelni,

albo

4. IT trener w firmie szkoleniowej (co najmniej przez 2 lata),

legitymujący się co najmniej licencjatem, posiadający odpowiedni certyfikat ECDL, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora ECDL (lista koordynatorów ECDL), po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia i zaliczeniu Testu Egzaminatora.

Jeżeli Kandydat na Egzaminatora zgłasza się na szkolenie odbywające się w innym Regionie, niezależnie od spełnienia powyższych wymagań, warunkiem koniecznym jest uzyskanie akceptacji Koordynatora Regionalnego ze swojego Regionu. Akceptację należy dołączyć do wymaganej dokumentacji.

Szkolenia egzaminatorów ECDL ECDL na wszystkie uprawnienia poza zaawansowanymi (ECDL ADVANCED) są odpłatne i obowiązkowe. Organizuje je Polskie Biuro ECDL w Warszawie we współpracy z jednostkami terenowymi PTI. Odpłatność za szkolenie egzaminatora waz z opłatą licencyjną wynosi:

Uprawnienia zaawansowane (ECDL ADVANCED) może uzyskać każdy egzaminator posiadający aktualne uprawnienia podstawowe, legitymujący się certyfikatem ECDL EXPERT, po uiszczeniu opłaty w wysokości 123 zł brutto, wypełnieniu „Wniosku o nadanie uprawnień Advanced” (tu pobierz wniosek) i zgłoszeniu się z dokumentami do Koordynatora Regionalnego swojego Regionu.

Członkom PTI, z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi, przysługuje 35% zniżki w opłacie.

Egzaminatorzy ECDL, którzy uzyskali uprawnienia przed 1 października 2013 r. i którzy chcą uzyskać aktualne uprawnienia podstawowe (ECDL BASE, S1, S2, S3, S9, e-citizen) muszą:

Po przeszkoleniu, Egzaminator podpisuje Umowę Egzaminatora ECDL i otrzymuje Certyfikat Egzaminatora ECDL.

Takie dokumenty jak Umowa/Aneks należy pobrać ze swojego konta egzaminatora, po zalogowaniu się do systemu eecdl.pl.

Karta rejestracji egzaminatora (dokument .pdf).

Przykładowa Umowa PTI – Egzaminator ECDL

 

PRZYPOMNIENIE!
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty. Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w stosownym terminie do jednostki PTI organizującej szkolenie.

Terminy najbliższych szkoleń.

We wszystkich sprawach związanych ze szkoleniami nowych egzaminatorów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych prosimy kontaktować się z Polskim Biurem ECDL w Warszawie:

ul. Solec 38/103
00-394 Warszawa
tel. +48 22 887 31 46
fax. +48 22 636 89 87
e-mail: biuro@ecdl.pl

lub z Koordynatorami Regionalnymi ECDL.