ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Zostań laboratorium

Zostań Laboratorium ECDL (Zasady akredytacji laboratoriów)

Laboratoria to miejsca egzaminowania z zakresu ECDL. Każde Laboratorium (Lab) musi współpracować z jednym, wybranym przez siebie akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym (CE), które sprawuje merytoryczną opiekę nad działalnością Laboratorium oraz rozlicza egzaminy prowadzone w Lab. Egzaminy przeprowadzane są przez licencjonowanych egzaminatorów ECDL, którzy współpracują z wybranym CE i Lab. Laboratorium ECDL musi spełniać opisane niżej na tej stronie wymogi Fundacji ECDL w zakresie zapewnienia jakości i odpowiedniego poziomu przeprowadzania egzaminów, w tym m.in. musi posiadać legalne oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu. Dodatkowo Lab musi współpracować z osobą, która będzie pełniła rolę administratora tego laboratorium tj. będzie m.in. odpowiadała za oprogramowanie egzaminacyjne ECDL. Zalecane jest, aby osoba ta była aktualnym egzaminatorem ECDL.

Wymagania minimalne Fundacji ECDL dla Laboratorium ECDL są następujące:

Wymaganie dotyczące każdego z Komputerów (max 20):

Audytor sprawdza czy ośrodek spełnia wymogi stawiane Laboratoriom ECDL, a w szczególności:

Licencjonowane oprogramowanie specjalistyczne, niezbędne dla prowadzenia niektórych egzaminów (dopuszczalne wersje należy skonsultować z Koordynatorem Produktu):

Dodatkowe wymagania dla laboratoriów ECDL TYFLO (egzaminy ECDL TYFLO BASE):

  1. Maksymalna liczba komputerów (stanowisk egzaminacyjnych) – 15 sztuk
  2. Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego dla każdego stanowiska:
  1. Wyposażenie przynajmniej jednego stanowiska w monitor brajlowski (stanowisko osoby niewidomej) o właściwościach:
  1. Wymagania dotyczące oprogramowania specjalistycznego na każdym stanowisku:

programy przykładowe: NVDA, JAWS, Window-Eyes, Dolphin ScreenReader, ZoomText MagReader, SuperNova ScreenReader, syntezator mowy Ivona lub Expressivo (dotyczy Windows 7)

programy przykładowe: magnifier MAGic, SuperNova Magnifier, ZoomText Magnifier, ZoomText MagReader

programy przykładowe: Abby FineReader, SuperNova, Dolphin ScreenReader

  1. Możliwość zdalnego zarządzania systemem oraz zdalnego odczytu i aktualizacji BIOS.

Proces akredytacji instytucji ubiegającej się o utworzenie Certyfikowanego Laboratorium ECDL (Lab) przebiega kilkuetapowo. Przed przystąpieniem do procedury wskazany jest kontakt zainteresowanej instytucji bezpośrednio z Centrum Egzaminacyjnym, z którym Lab zamierza nawiązać współpracę lub z Koordynatorem Regionalnym ECDL w celu wytypowania potencjalnych CE z danego regionu.

Wykaz Centrów Egzaminacyjnych według województw.

Po nawiązaniu współpracy z CE jednostka zainteresowana certyfikacją Lab przygotowuje dokument w postaci tzw. Raportu Samooceny (RS), który prezentuje jej zasoby, potencjał i tradycję, a także przedstawia model działalności i procedury zapewnienia jakości obowiązujące w firmie. Spis treści Raportu Samooceny dla Laboratorium można znaleźć tutaj, a przykładowo wypełniony Raport Samooceny tutaj. Po zgłoszeniu do systemu informatycznego RS zostaje poddany ocenie formalnej, pod kątem uwzględnienia wszystkich elementów niezbędnych do dalszej oceny merytorycznej pod kątem wymogów Fundacji ECDL i na tym etapie może nastąpić konieczność uzupełnienia ewentualnych brakujących elementów przygotowanego materiału. Po przesłaniu kompletnego dokumentu RS zostaje on poddany analizie przez desygnowanego do tego zadania audytora Komisji Jakości (KJ). RS jest oceniany pod kątem wymogów Fundacji ECDL w zakresie autoryzowanych ośrodków egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wpływających na zapewnienie jakości procesu egzaminowania i wysokiego poziomu realizacji misji ECDL. Na tym etapie nie są już możliwe żadne uzupełnienia RS, a audytor ma prawo wnioskować do KJ o przyznanie akredytacji lub odrzucenie prośby o akredytację. Po przyznaniu akredytacji Polskie Biuro ECDL wydaje odpowiednie certyfikaty w celu umieszczenia ich w widocznym miejscu Lab. W przypadku odrzucenia wniosku, jednostka ma prawo ubiegać się ponownie o akredytację rozpoczynając procedurę od początku, generując nowe zgłoszenie w systemie i przygotowując nowy dokument RS. Odrzucenie wniosku o akredytację nie powoduje zwrotu opłat poniesionych w procesie akredytacji.

Laboratorium może starać się o jeden z czterech rodzajów akredytacji:

Zmiana typu akredytacji laboratorium z edukacyjnego na komercyjne jest możliwa pod warunkiem dysponowania odpowiednim typem licencji oprogramowania (najczęściej użytkowane licencje edukacyjne oprogramowania specjalistycznego wyłączają możliwość użytkowania komercyjnego).
Dodatkowo dla produktów specjalistycznych ECDL (ECDL CAD, ECDL TYFLO BASE, EPP GIS) Lab musi wystąpić o opinię do Koordynatora Produktu o specjalistyczne uprawnienia.
Za każdorazowe przeprowadzenie procedury akredytacji, PTI pobiera od CE/Lab opłatę zgodną z aktualnym cennikiem.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami obecnie obowiązującej procedury akredytacji Laboratoriów ECDL.
Nowe zgłoszenia prosimy przesyłać z wykorzystaniem systemu informatycznego eecdl.
Za każdorazowe przeprowadzenie procedury akredytacji, PTI pobiera od CE/Lab opłatę zgodną z aktualnym cennikiem:

Laboratorium Komercyjne i Mobilne ECDL
Lp. Pozycja Cena netto Cena brutto
1. Laboratorium Egzaminacyjne ECDL (pierwsza opłata roczna) – akredytacja 300 zł 369 zł
2. Laboratorium Egzaminacyjne ECDL (kolejna opłata roczna) – reakredytacja* 200 zł 246 zł
3. Laboratorium Egzaminacyjne ECDL CAD/GIS/TYFLO (pierwsza opłata roczna) – akredytacja 400 zł 492 zł
4. Laboratorium Egzaminacyjne ECDL CAD/GIS/TYFLO (kolejna opłata roczna) – reakredytacja* 300 zł 369 zł
Laboratorium Edukacyjne ECDL
1. Laboratorium Egzaminacyjne ECDL Edukacyjne 0 zł 0 zł
2. Laboratorium Egzaminacyjne Klasa z ECDL 0 zł 0 zł

 

Pełen cennik Centrum Egzaminacyjnego i Laboratorium Egzaminacyjnego ECDL.

*Centrum Egzaminacyjne/Laboratorium Egzaminacyjne podlega reakredytacji (czyli że ma prawo do opłaty określonej w pkt. 2 i 4), jeżeli na rachunek PTI wpłynie opłata za reakredytację PRZED wygaśnięciem poprzedniej akredytacji. Proces reakredytacji powinien więc rozpocząć się wysłaniem Raportu Samooceny na 6 tygodni przed wygaśnięciem poprzedniej akredytacji. Wpłynięcie do PTI opłaty PO wygaśnięciu poprzedniej akredytacji skutkuje:

a. zamianą procesu reakredytacji w proces akredytacji,

b. wystawieniem przez PTI faktury korygującej do pełnej opłaty akredytacyjnej, określonej w pkt. 1,

c. zablokowaniem konta Centrum Egzaminacyjnego/Laboratoriów w Systemie Egzaminacyjnym eECDL

*Jeśli przed wygaśnięciem akredytacji nie wpłyną środki za reakredytację niektórych Laboratoriów ECDL, współpracujących z danym Centrum, proces reakredytacji jest kontynuowany tylko dla Centrum Egzaminacyjnego i tych Laboratoriów ECDL, za które opłaty wpłynęły do PTI przed wygaśnięciem akredytacji, natomiast pozostałe Laboratoria mogą ubiegać się o pełnopłatną akredytację z dowolnym Centrum Egzaminacyjnym.

*Jeśli przed wygaśnięciem akredytacji nie wpłyną środki za reakredytację Centrum Egzaminacyjnego ale wpłyną środki za reakredytację niektórych współpracujących z nim Laboratoriów, proces reakredytacji Centrum zmienia się w proces akredytacji, natomiast Laboratoria, za których reakredytację opłaty wpłynęły do PTI, mogą uczestniczyć w procesie akredytacji tego Centrum lub innego Centrum Egzaminacyjnego bez podwyższenia opłaty.

Akredytacja przyznawana jest na okres jednego roku.

Standardowo do akredytacji czy reakredytacji zgłaszane jest CE wraz ze współpracującymi laboratoriami (Lab ECDL) i wtedy wszystkim (zarówno CE jak i Lab) akredytacja rozpoczyna się od tego samego dnia. W dowolnym momencie inne laboratorium może uzyskać akredytację Lab ECDL jako współpracujące z akredytowanym już wcześniej CE i akredytacja rozpoczyna się z momentem zakończenia procedury akredytacyjnej i jest standardowo wydawana na okres jednego roku.

Może się zdarzyć, że akredytacja Lab ECDL jeszcze trwa a akredytacja CE, z którym to laboratorium współpracowało, już się zakończyła; wtedy ECDL Lab może nadal działać do końca swojej akredytacji, podejmując współpracę z innym CE, które ma aktualną akredytację. Możliwe jest wtedy wyrównanie dat akredytacji przy reakredytacji CE –  wtedy Lab ECDL uzyskuje akredytację zgodną z akredytacją swojego CE a opłata za akredytację Lab (traktowaną jako reakredytację) jest naliczana proporcjonalnie za każdy rozpoczęty miesiąc okresu akredytacji.

WAŻNE! CE i LAB dokonuje opłaty za akredytację lub reakredytację na podstawie wystawionej faktury przez PTI.

Konsultacje w sprawie wypełniania zgłoszeń akredytacyjnych prowadzą Koordynatorzy Regionalni i Biuro Komisji Jakości. Pozostałe konsultacje dotyczące zasad i warunków prowadzenia współpracy z partnerami prowadzą pracownicy Polskiego Biura ECDL.
Kontakt:
– PB ECDL: +48 22 887 31 46, +48 22 636 18 47
– Biuro KJ: +48 22 636 18 44

Konsultacje w sprawie przygotowywania zgłoszeń akredytacyjnych oraz zasad i warunków prowadzenia współpracy z partnerami prowadzą akredytowane centra egzaminacyjne, Koordynatorzy Regionalni, Polskie Biuro ECDL i Komisja Jakości.

Blokada Centrów Egzaminacynych i Laboratoriów w systemie egzaminacyjnym www.eECDL.pl

Polskie Biuro ECDL wraz z Komisją Jakości informuje, że w systemie eECDL będą automatycznie blokowane wszystkie Centra Egzaminacyjne oraz Laboratoria ECDL, którym zakończyła się ważność akredytacji i które nie przystąpiły do jej odnowienia. Dotyczy to CE i LAB, które nie zgłosiły się w systemie Komisji Jakości do przedłużenia akredytacji wraz z Raportem Samooceny, na podstawie którego jest wystawiana faktura VAT (z wyjątkiem LAB EDU, które składają tylko Raport Samooceny). Tym samym w takich Laboratoriach ECDL nie będzie można przeprowadzać egzaminów, a Centra Egzaminacyjne nie będą mogły tych egzaminów rozliczyć. Odblokowanie CE i LAB nastąpi w chwili uzyskania akredytacji na kolejny rok.

Blokada będzie automatyczna w przypadku upływu ważności akredytacji.

Kontakt do pracownika KJ: +48 22 636 18 44