logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

DLACZEGO ECDL?

ECDL foundation Digital Agenda for Europe europass

W ramach europejskiego projektu DIGCOMP przeanalizowano 15 istniejących europejskich ram kompetencji cyfrowych (http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf), na podstawie których powstała zawarta w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” wersja ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP. Wśród analizowanych ram jedynie dwie obecne są w Polsce: jedną z nich jest ECDL.

Na na spotkaniu w dniu 15 czerwca 2015 r w Brukseli (prezentacja ze spotkania – http://www.slideshare.net/vuorikari/et2020-wg-digcomp-and-8-levels-of-learning-outcomes), pokazano także „mapowanie” ramy DIGCOMP do Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO) i do systemu certyfikacji ECDL – jako JEDYNEGO (slajd 37 pokazany poniżej).

ERK2

Mapowanie przebiega nie do modułów ECDL ale do poszczególnych obszarów wiedzy i umiejętności, opisanych w sylabusach każdego modułu (sylabusy można znaleźć na naszej stronie, w zakładce „Certyfikaty” w podzakładce „ECDL Profile” pod prostokątami z nazwami modułów na dole strony). Pełna tabela mapowania znajduje się tutaj (1).

W maju 2018 roku Komisja Europejska wydała w języku angielskim przewodnik użytkownika po ramie kompetencji cyfrowych DigComp pt. „DigComp into Action – Get inspired, make it happen”, który ma za zadanie wspierać użytkowników we wdrażaniu tej ramy, między innymi przez pokazanie  udanych implementacji z wielu krajów Europy. Opisano 20 różnych narzędzi i 30 studium przypadku. Jednym z nich jest nasz polski projekt ECDL Profile DIGCOMP, opisany jako projekt C22 na stronach 114-115:

Dodatkowo, w Załączniku nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” napisano, że kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. Dotyczy to w szczególności kwalifikacji komputerowych, np. jedynej wymienionej z nazwy – ECDL, a Polskie Towarzystwo Informatyczne (Operator Krajowy ECDL) jest wymienione jako przykład jednostki certyfikującej, jedyny w zakresie kwalifikacji informatycznych.Tę informację można znaleźć na stronie 6 Załącznika nr 8:

Warto też wspomnieć, iż w Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu, zalecanego jako podstawa do działania 2.2 POPC przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jedynymi certyfikatami wymienionymi z nazwy są ECDL STANDARD, EPP e-Urzędnik i EUCIP CORE (dla wszystkich Polskie Towarzystwo Informatyczne jest jedyną instytucją certyfikującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

W rezultatach prac projektowych nad Polską Ramą Kwalifikacji także można szukać wskazówek co do właściwych certyfikatów, potwierdzających kompetencje cyfrowe. Zespół projektowy Instytutu Badań Edukacyjnych rozpatrywał nadawane w Polsce kwalifikacje z zakresu IT i elektronika (Ziewiec-Skokowska G., Tomaszuk A., Pierwieniecka R., Stęchły W., Propozycja metody określania poziomu kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014, http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Propozycja_metody_okreslania.pdf, str. 41-42) – poza kwalifikacjami zawodowymi, nadawanymi przez OKE, znalazły się tam jedynie kwalifikacje ECDL. Projekt Polskiej Ramy Kwalifikacji, realizowany przez IBE, czerpał obficie z doświadczeń ECDLa na polu jakości (Chłoń-Domińczak A. (red), W drodze do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dobre praktyki w systemie kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Dobre_praktyki_internet_mm.pdf, str. 65-78). Przedstawiciele PTI byli też wielokrotnie proszeni o prezentacje na temat jakości certyfikacji na przykładzie ECDL na wielu regionalnych konferencjach IBE, prezentujących rezultaty projektu (http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=664, http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=928).

Po ogłoszeniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać w Polsce „certyfikaty” mające zaświadczać o posiadaniu kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP (ECCC, VCC, ITpass, ITCert, GCCE, IT-ID i inne). Po pierwsze są to zaświadczenia skoringowe, wydawane wszystkim, którzy wypełnią test komputerowy – niezależnie od wyników (czyli również tym, którzy żadnych kompetencji cyfrowych nie posiadają). Po drugie, nie dotyczą konkretnych kompetencji cyfrowych, ani nawet kompetencji ramowych ramy DIGCOMP – tylko całych obszarów kompetencji tej ramy, zgodnie ze schematem: jeden egzamin na jeden obszar ramy DIGCOMP. Tak więc pięcioma egzaminami (bo obszarów ramy jest pięć) można „zaliczyć” całą ramę DIGCOMP na każdym z trzech poziomów zaawansowania! Ocenę takich „certyfikatów” pozostawiamy czytelnikowi.