ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Fundusze unijne

Egzaminy ECDL, stanowiąc standaryzowane narzędzie certyfikacji umiejętności informatycznych bardzo często pojawiają się jako element wykorzystywany przy realizacji projektów szkoleniowych, współfinansowanych ze środków UE.

Jako instytucja mająca duże doświadczenie we wspieraniu tego typu przedsięwzięć chętnie Państwu pomożemy w dobraniu odpowiedniego zestawu egzaminacyjnego, jak również w zakresie wyboru właściwego priorytetu czy też działania w ramach programu operacyjnego dla planowanych przez Państwa działań i grupy docelowej.

W związku z powtarzającymi się pytaniami wynikającymi z prowadzonych przez jednostki pośredniczące kontroli realizacji projektów unijnych przypominamy, że zarówno logotyp ECDL jak i nazwa ECDL są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być używane jedynie w kontekście certyfikatów ECDL, egzaminów ECDL i zgodności z ECDL. O zgodności z ECDL w Polsce możemy mówić tylko i wyłącznie wtedy, gdy program szkoleniowy lub materiał szkoleniowy (w tym książki) był recenzowany przez ECDL Polska i posiada certyfikat oraz aktualne prawo do używania znaku „zgodny z ECDL” (patrz zakładka Zgodny z ECDL). Fundacja ECDL i jej operatorzy krajowi nie zajmują się działalnością szkoleniową dla kandydatów do certyfikacji, nie ma więc czegoś takiego jak „szkolenia ECDL” czy „kursy ECDL” i sformułowań takich nie należy używać. Prawidłowe nazwy to „szkolenie przygotowujące do egzaminów ECDL (nazwa)” czy „szkolenie przygotowujące do certyfikacji ECDL (nazwa)” albo też „kurs komputerowy przygotowujący do…”. Jeśli w dokumentach projektowych użyto nazwy własnej typu „Z ECDL-em w świat”, na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia powinno znaleźć się stwierdzenie typu „Kurs komputerowy przygotowujący do certyfikacji ECDL BASE pn. ‘Z ECDL-em w świat’” W zaświadczeniach o ukończeniu szkoleń czy kursów nie wolno używać logotypów ECDL.

Najczęściej projekty szkoleniowe realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Głównym wyzwaniem, jakie stawia przed państwami członkowskimi UE odnowiona Strategia Lizbońska jest „uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy”. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego to sposób na pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy oraz wzrost konkurencyjności gospodarki.

Celem głównym PO Kapitał Ludzki jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do jego osiągnięcia przyczyniać się ma realizacja 6 celów strategicznych (www.efs.gov.pl):

Główne obszary wsparcia POKL to zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki podzielono ma 10 priorytetów (9 o charakterze „tematycznym” oraz 1 dodatkowy priorytet „Pomoc techniczna”, który ma na celu pomoc instytucjom zaangażowanym w realizację Programu w jego sprawnym zarządzaniu i wdrażaniu), które realizowane są na poziomie centralnym i regionalnym. Środki komponentu centralnego to wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego głównie służyć będą wsparciu dla osób i grup społecznych.

PRIORYTETY POKL

Centralne:

I – Zatrudnienia i integracja społeczna
II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III – Wysoka jakość systemu oświaty
IV – Szkolnictwo wyższe i nauka
V – Dobre rządzenie

Regionalne:

VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII – Promocja integracji społecznej
VIII – Regionalne kadry gospodarki
IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Projekty w ramach POKL mogą być realizowane w trybie systemowym (dotyczy wskazanych beneficjentów) i konkursowym (konkursy otwarte i zamknięte). W trybie konkursowym projekty mogą realizować takie podmioty, jak:

Prosimy o przesłanie nam swoich pytań i wątpliwości.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na 3 przykładowe, często zadawane pytania.

1) Jestem dyrektorem szkoły podstawowej i chciałbym zrealizować zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w zakresie obsługi komputerów. Czy egzaminy ECDL mogą zdawać również dzieci? Jak można uzyskać dofinansowanie na takie zajęcia i egzaminy ?

PTI nie ma możliwości finansowania zajęć pozalekcyjnych i egzaminów ECDL dla dzieci. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są środki celowe na takie działania. W każdym województwie w ramach regionalnego POKL dostępne jest w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.2 dedykowane szkołom (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Należy jednak pamiętać, że muszą to być placówki realizujące kształcenie ogólne, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. Mogą tu być realizowane m.in. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych.

2) Czy w przypadku szkoleń dla dorosłych kończących się egzaminami ECDL rekomendują Państwo liczbę godzin zajęć, która powinna poprzedzać egzaminy ? Czy wszystkie egzaminy powinno się przeprowadzić na koniec szkolenia czy lepiej w trakcie ?

Misją PTI jest promowanie idei ECDL poprzez egzaminy a nie szkolenia, dlatego też nie rekomendujemy określonej liczby godzin dla szkoleń kończących się egzaminami ECDL. Wymagania, jakie stawiane są kandydatom określają syllabusy dla każdego rodzaju certyfikatu. I to one powinny stanowić podstawę merytoryczną dla osób projektujących szkolenie. Równie ważna jest analiza wstępnych umiejętności odbiorców – uczestników szkolenia (dzieci, młodzież, dorośli pracujący, bezrobotni itp., istotne są również ich wykształcenie i wiek), gdyż dostosowanie liczy godzin zajęć dydaktycznych do potrzeb uczestników stanowi o sukcesie przedsięwzięcia.

3) W dokumentacji konkursowej WUP w Krakowie konkurs nr POKL/8.1.1/IC/10 w kryterium strategicznym przyznawane są punkty za szkolenia zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu, ale z wyłączeniem certyfikatów językowych oraz certyfikatów potwierdzających uzyskanie podstawowych umiejętności obsługi komputera typu ECDL, w tym e-Citizen; lub równoważnych. Czy jak wpiszę egzaminy ECDL w projekcie to zostanie on odrzucony ?

Po analizie dokumentacji konkursowej stwierdzić należy, że to wyłączenie pojawia się tylko w kryterium strategicznym. Przyjąć zatem należałoby, że zaproponowanie w ramach projektu szkoleń zawodowych, kończących się egzaminami ECDL nie powinno skutkować odrzuceniem, a jedynie nieprzyznaniem punktów za to kryterium strategiczne. Podkreślić należy, że nie znajdujemy tego zapisu w kryteriach dostępu, w tym także w Planach Działania dla Priorytetu VIII na 2010 POKL dla woj. małopolskiego. Dla zyskania pewności należałoby skierować zapytanie do instytucji organizującej konkurs tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.