ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

JAK ECDL WYPEŁNIA RAMĘ DIGCOMP?

Zazwyczaj obszar wiedzy i umiejętności z sylabusa modułów ECDL jest znacznie szerszy od obszaru ramy DIGCOMP. W ramach jednego modułowego egzaminu ECDL sprawdzanych jest wiele kompetencji szczegółowych, wpisujących się w kompetencje modelowe (ramowe) ramy DIGCOMP. Moduły ECDL w różny sposób wpisują się w kompetencje modelowe ramy DIGCOMP, pokrywając w efekcie całą ramę na poziomach zaawansowania A i B (niektóre moduły ECDL, szczególnie z grupy zaawansowanych, pokrywają także niektóre kompetencje na poziomie zaawansowania C).

Moduły: ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1), ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) i ECDL IT Security (S3) zostały rozszerzone w stosunku do dotychczas obowiązujących modułów (sylabusy wszystkich rozszerzonych modułów są już dostępne: (B1), (B2), (S3) ). Jest też dostępny nowy moduł ECDL Rozwiązywanie problemów (S9).. Niezmienione pozostały sylabusy modułów: e-Obywatel, ECDL Przetwarzanie tekstów (B3), ECDL Arkusza kalkulacyjne (B4), ECDL Użytkowanie baz danych (S1), ECDL Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2), ECDL Edycja obrazów (S4), ECDL Zarządzanie projektami (S5), ECDL Web Editing (S6), ECDL CAD 2D (S8).

Aby lepiej zobrazować możliwość certyfikowania kompetencji zdobytych na szkoleniach (zgodnych z ramą DIGCOMP) poprzez moduły (egzaminy) ECDL, przygotowaliśmy 3 tabele zbiorcze, w różnych układach (których pełna wersje zamieszczone są w plikach: Wypełnienie Ramy, Kompetencje, Moduły ECDL).

WYPEŁNIENIE RAMY

Poniższa tabela pokazuje jakie moduły ECDL potwierdzają poszczególne kompetencje szczegółowe, w zakresie ramowych kompetencji DIGCOMP:

0001

 

KOMPETENCJE

Jak widać wyraźnie, wszystkie kompetencje DIGCOMP na poziomie A i B mogą być potwierdzane egzaminami ECDL.

Poniższa tabela – w innym układzie – pokazuje wybrane moduły ECDL i kompetencje ramowe DIGCOMP, które można nimi potwierdzać:

MODUŁY ECDL

Projekty szkoleniowe mogą dotyczyć kilku kompetencji (z jednego lub kilku obszarów) ramy DIGCOMP na wybranym poziomie: A – podstawowym, B – średnio zaawansowanym lub C – zaawansowanym. Pokrycie wszystkich kompetencji z wszystkich obszarów, ani tym bardziej – wszystkich poziomów, nie jest wymagane. W szczególności dotyczy to poziomu C – wysokiego poziomu kompetencji zawodu informatyka i dlatego ten poziom w dalszych rozważaniach nie będzie występował.

Jak wynika z tabeli zbiorczej, WSZYSTKIE ramowe kompetencje DIGCOMP są wypełnione kompetencjami szczegółowymi, potwierdzanymi certyfikatami ECDL na poziomie zaawansowania A+B a także WSZYSTKIE ramowe kompetencje DIGCOMP o charakterze powszechnym (obszary 1, 2, 4 i kompetencja 3.1) są wypełnione kompetencjami szczegółowymi, potwierdzanymi certyfikatami ECDL na poziomie zaawansowania A. W zależności zaś od założeń projektu szkoleniowego, należy dobrać odpowiednią mieszankę modułów ECDL, na podstawie ich sylabusów (czyli wykazu sprawdzanych efektów uczenia się) przygotować program szkolenia, zrealizować go a następnie sprawdzić nabyte kompetencje cyfrowe słuchaczy odpowiednimi egzaminami ECDL, co na zakończenie potwierdzą certyfikaty ECDL DIGCOMP.