logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

JAKI CERTYFIKAT ECDL PROFILE DIGCOMP WYBRAĆ DO PROJEKTU?

 

Podstawowym certyfikatem, skierowanym do osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. do osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej, obejmującym swoim zakresem trzy obszary ramy DIGCOMP ma poziomie zaawansowania A (podstawowym) jest certyfikat e-Obywatel (e-Citizen), który może być wydawany jako ECDL PROFILE DIGCOMP 0 (e-Citizen). Obejmuje on wszystkie kompetencje z obszarów: Informacja + Komunikacja + Bezpieczeństwo oraz dodatkowo kompetencję 3.1. Egzamin e-Obywatel wraz z certyfikatem kosztuje netto 117,89 PLN (normalny) i 73,17 PLN (ulgowy). Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

Dla obsłużenia ramy DIGCOMP na poziomie A+B – średnio zaawansowanym, przygotowano w roku 2015 21 certyfikatów ECDL PROFILE (później powstały kolejne) dla różnych zestawów obszarów i kompetencji DIGCOMP (w nawiasie podano ceny netto kompletu egzaminów – w zależności od liczby modułów – wraz z certyfikatem ECDL PROFILE, normalne (N) i ulgowe (U)):

Certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP pokrywające między innymi także obszar Tworzenie treści, zostały zaprojektowane z założeniem, że kompetencje 3.1 Tworzenie treści i 3.2 Integracja i przetwarzanie treści dotyczą dwóch rodzajów treści: tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (w opisach kompetencji mowa o kilku rodzajach treści). Dla niektórych zastosowań wystarczający dla wypełnienia założeń ramy jest jednak jakikolwiek rodzaj treści – dla tych przypadków, zamiast dwóch modułów: ECDL Przetwarzanie tekstów i ECDL Arkusze kalkulacyjne, certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP będzie dotyczył tylko jednego z nich. Jeśli tym modułem jest ECDL Przetwarzane tekstów, to po numerze certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP będzie występowała litera T, jeśli zaś ECDL Arkusze kalkulacyjne – litera A, jeśli ECDL Web Editing – litera E itd.. I tak na przykład – certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 14T, który (jak i ECDL PROFILE DIGCOMP 14) pokrywa obszary: Informacja + Komunikacja +Tworzenie treści + Rozwiązywanie problemów na poziomie zaawansowania A+B, składa się z 4 modułów: ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) (N  201,62 PLN; U  282,94 PLN), zaś certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 16A, który (jak i ECDL PROFILE DIGCOMP 16) pokrywa obszary: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – na poziomie zaawansowania A+B, składa się z 5 modułów: ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL IT Security (S3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) (N 333,35 PLN; U  242,27 PLN). W taki sam sposób będą zbudowane certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP 5T, 5A, 6T, 6A, 7T, 7A, 8T, 8A, 13T, 13A, 14A, 15T, 15A, 16T, 17T, 17A. W specjalnych zastosowaniach można też korzystać z innych modułów grupy ECDL STANDARD, związanych z tworzeniem takich treści jak obrazy, strony internetowe, prezentacje, bazy danych, projekty organizacyjne, projekty techniczne – ale to wymaga indywidualnych ustaleń i budowy nowych rodzajów certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP.

Często pojawia się pytanie, które certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP pokrywają wszystkie 21 kompetencji z wszystkich 5 obszarów ramy DIGCOMP? Jeśli nie brać pod uwagę poziomu zaawansowania (czyli dopuszczamy niektóre kompetencje na poziomie A a inne na poziomie A+B) to takimi certyfikatami są: 5-modułowy ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (N  333,35 PLN; U  242,27 PLN) czy też 4-modułowe: ECDL PROFILE DIGCOMP 14A, ECDL PROFILE DIGCOMP 14T (N  282,94 PLN; U  201,62 PLN), ECDL PROFILE DIGCOMP 21 (N  435,78 PLN; U  315,44 PLN); jeśli natomiast potrzebujemy potwierdzenia wszystkich 21 kompetencji na poziomie A+B, to takim certyfikatem są 6-modułowe: ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (N  383,76 PLN; U  282,92 PLN) i ECDL PROFILE DIGCOMP 19 (N 512,21 PLN; U 364,22 PLN) czy też 5-modułowe: ECDL PROFILE DIGCOMP 16A, ECDL PROFILE DIGCOMP 16T  (N  333,35 PLN; U  242,27 PLN), ECDL PROFILE DIGCOMP 19E (N 461,80 PLN; U 323,57 PLN) i ECDL PROFILE DIGCOMP 19T (N 333,35 PLN; U 242,27 PLN), ECDL PROFILE DIGCOMP 20 (N 486,19 PLN; U  356,09 PLN).

Dla pełnego obsłużenia obszarów Informacja i Komunikacja proponujemy – ze względu na odpowiednie wyposażenie kandydatów w kompetencje – weryfikację umiejętności dwoma modułami: ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) i ECDL Podstawy pracy w sieci (B2). Z minimalistycznego punktu widzenia, wystarczyłby tylko jeden moduł – ECDL Podstawy pracy w sieci (B2), jako że pokrywa on pełne obszary kompetencji Informacja i Komunikacja na poziomie A+B. W związku z tym można realizować certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP 1, 2, 4, 9, 10, 12 w wersji minimalistycznej z literą M po numerze, które będą pomniejszone o moduł ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1). I tak certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 4M obejmie pełne 3 obszary Informacja, Komunikacja i Bezpieczeństwo a do weryfikacji tych kompetencji posłużą dwa moduły – ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) i ECDL IT Security (S3) (N 182,12 PLN; U 120,32 PLN).

Certyfikacja ECDL uwzględnia weryfikację umiejętności tworzenia różnych treści i przetwarzania treści w ramach różnych aplikacji. Podstawowymi rodzajami treści, na których oparto konstrukcję wyżej wymienionych certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP (5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16) są teksty i arkusze kalkulacyjne. Jednakże istnieje także zapotrzebowanie na kwalifikacje cyfrowe związane z tworzeniem takich treści jak bazy danych, prezentacje, obrazy, projekty (przedsięwzięcia), strony internetowe czy projekty inżynierskie. I kompetencje 3.1 i 3.2 z ramy DIGCOMP mogą być wypełnione kompetencjami szczegółowymi, które są walidowane (poza modułami ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) i ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4)) także modułami ECDL Użytkowanie baz danych (S1), ECDL Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2), ECDL Edycja obrazów (S4), ECDL Zarządzanie projektami (S5), ECDL Web Editing (S6), ECDL CAD 2D (S8). Dla różnych kombinacji modułów tworzenia treści będą uruchamiane – w miarę pojawiania się takich potrzeb – nowe certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP. I tak na przykład pojawił się certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 19, obejmujący wszystkie 21 kompetencji ramy DIGCOMP, będący pochodną certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP 16, w którym moduł ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) został zastąpiony modułem ECDL Web Editing (S6).

Przykładowo, certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 5, uzyskiwany po zdaniu egzaminów z modułów ECDL: B1, B3, B4 – będzie zaświadczał nabycie przez zdającego kompetencji z całego obszaru 3. Tworzenie treści na poziomie A + B a dodatkowo – z kompetencji 1.3, 2.1, 2.4, 4.1, 4.4, 5.1 na poziomie zaawansowania A i kompetencji DIGCOMP 1.3, 4.3 na poziomie zaawansowania B – zgodnie z sylabusami modułów B1, B3, B4, które powinny stanowić podstawę opracowania programu szkoleniowego. Komplet egzaminów wraz z certyfikatem będzie kosztował (ceny netto): 232,53 PLN – normalny i 160,97 PLN – ulgowy.

Certyfikatami ECDL PROFILE DIGCOMP można także potwierdzać różnego rodzaju kompetencje szczegółowe, wypełniające kompetencje odniesienia (ramowe), przykładowo 3.1 i 3.2 z obszaru 3 – Tworzenie treści:

Pozostałe, nie opisane dotąd certyfikaty jednomodułowe to:

a certyfikaty dwumodułowe to:

Aby ułatwić dopasowanie istniejących certyfikatów ECDL Profile DIGCOMP do kompetencji zaplanowanych w projekcie, przedstawiliśmy w poniższej tabeli wszystkie wymienione wyżej certyfikaty (dolny wiersz tabeli) na kanwie ramy kompetencji DIGCOMP. Na zielono zaznaczono te certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP, które wpisują się we wszystkie 13 kompetencji odniesienia z pierwszych 3 obszarów ramy na poziomie zaawansowania A+B. Na czerwono – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i/lub B; na fioletowo zaś – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i B. Kolorem niebieskim oznaczono wszystkie  inne certyfikaty.

Kolejna tabela pokazuje najpopularniejsze obecnie certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP, moduły ECDL które trzeba zdać by dany certyfikat uzyskać, oraz ceny netto poszczególnych certyfikatów (normalne i ulgowe). I tak jak w poprzedniej tabeli – na zielono zaznaczono te certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP, które wpisują się we wszystkie 13 kompetencji odniesienia z pierwszych 3 obszarów ramy na poziomie zaawansowania A+B; na czerwono – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i/lub B a na fioletowo – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i B. Kolorem niebieskim oznaczono certyfikat ECDL Profile DIGCOMP 0, czyli e-obywatel.druga

Możliwe jest tworzenie certyfikatów ECDL Profile, zawierających – obok innych modułów – także egzamin e-Obywatel.

Obecnie ogłaszane konkursy dotyczą podstawowych umiejętności komputerowych, nie ma więc potrzeby wskazywania pokrycia kwalifikacji modelowych ramy DIGCOMP certyfikatami ECDL na poziomie C, nie ma zresztą egzaminów i certyfikatów w ramach ECDL, które mogłyby być użyte do sprawdzania wszystkich kompetencji na tym poziomie (są dostępne jedynie dla niektórych kompetencji jak np. 3.1 i 3.2 z poziomu C) – poziomie, który jest poziomem zawodu informatyka – nie są też znane profesjonalne systemy certyfikacji, które by ten obszar w pełni zagospodarowały.